VAN OOSSANEN ACADEMY

Algemene voorwaarden
Van Oossanen Academy Publishers

            

VAN OOSSANEN ACADEMY

TRAINING AND
INTERNSHIPS

Read the general conditions in English

Artikel 1 Definities
Afnemer: Iedere partij die Offerte aanvraagt of een overeenkomst aangaat met Van Oossanen Academy Publishers welke onderneming wordt gedreven door Van Oossanen & Associates B.V. hierna: Van Oossanen;
Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Van Oossanen;
Content: Alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere materialen die door Van Oossanen uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld, met uitzondering van Software;
IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten;
Inloggegevens: De door Afnemer opgegeven gebruikersnaam, wachtwoord en adresgegevens waarmee Afnemer toegang krijgt tot de Producten;
Offerte: elke door Van Oossanen gedaan aanbod aan Afnemer;
Overeenkomst: Elke overeenkomst betreffende de levering van Producten en/of Diensten tussen Van Oossanen en Afnemer inclusief elke wijziging en aanvulling daarop;
Partijen: Van Oossanen en Afnemer;
Producten: Alle door Van Oossanen aangeboden zaken;
Schriftelijk: Berichtgeving op papier alsmede per e-mail;
Van Oossanen: Van Oossanen Academy Publishers, een onderneming gedreven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Oossanen & Associates B.V. ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0908 4438.
Webshop: Een webwinkel van Van Oossanen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, elke Overeenkomst en elke door Van Oossanen uitgebrachte Offerte. De toepasselijkheid van de door Afnemer gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden wijst Van Oossanen van de hand.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst betreffende een door Afnemer via de Webshop geplaatste bestelling komt tot stand op het moment dat deze bestelling schriftelijk door van Oossanen aan Afnemer is bevestigd. De omvang van de overeenkomst is behoudens tegenbewijs overeenkomstig de hiervoor bedoelde bevestiging.
3.2 Een aanbod via de Webshop is enkel geldig op het moment dat het Aanbod in de webshop werd getoond. Indien Afnemer een opdracht verstrekt via de Webshop gelden daarvoor de prijzen zoals die op het moment van bestellen op de Webshop werden vermeld. Van Oossanen kan op elk moment de aangeboden producten en de bijbehorende prijzen in de Webshop wijzigen.
3.3 Wijzigingen van een Overeenkomst kunnen alleen Schriftelijk worden overeengekomen. Van Oossanen is te allen tijde gerechtigd om de omvang van de overeengekomen levering te wijzigen indien de te leveren Producten naar haar oordeel niet tijdig leverbaar zijn. Indien naar mening van Van Oossanen sprake is van een substantiële wijziging, zal zij Afnemer over die wijziging vooraf informeren. Indien de wijziging naar mening van Van Oossanen daartoe aanleiding geeft, zal Van Oossanen met Afnemer overleggen over een eventuele verlaging van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 4 Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 Tenzij expliciet anders is vermeld zijn alle door Van Oossanen gehanteerde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief administratie-, installatie-, transport- en verzendkosten.
4.2 Verzendkosten worden automatisch berekend op basis van het afleveradres.
4.3 Betaling dient te geschieden op het moment waarop de bestelling via de Webshop wordt geplaatst conform de instructies zoals weergeven op de betreffende website van de Webshop.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en risico
6.1 De eigendom van geleverde Producten gaat niet eerder over op Afnemer dan nadat deze al zijn verplichtingen jegens Van Oossanen is nagekomen.
6.2 Het risico van verlies of beschadiging van Producten gaat over op Afnemer op het moment van levering.

Artikel 8 Leveringstermijnen
8.1 De door Van Oossanen genoemde of overeengekomen (lever-)tijden zijn indicatieve levertijden. Dit zijn geen fatale termijnen.

Artikel 9 Klachten en retourzendingen
9.1 Afnemer dient eventuele tekortkomingen binnen veertien dagen na ontvangst van de levering schriftelijk te melden aan Van Oossanen. Indien Afnemer niet binnen deze termijn reclameert wordt het gebrek behoudens tegenbewijs geacht te zijn ontstaan na levering.
9.2 Afnemer kan binnen veertien dagen na levering de gekochte Producten retourneren aan Van Oossanen. In het geval Afnemer handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt dit retourrecht slechts in geval het Product niet door Afnemer was besteld of Afnemer het Product met fysieke beschadiging heeft ontvangen. Van Oossanen zal het volledige verkoopbedrag binnen dertig dagen na ontvangst van het geretourneerde Product aan Afnemer terugbetalen.

Artikel 12 Persoonsgegevens
12.1 Voor zover van Oossanen persoonsgegevens verwerkt zoals bedoeld in de Wet Bescherming persoonsgegevens zal zij deze persoonsgegevens verwerken conform het Privacy Statement van Van Oossanen en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen blijven alle IE-rechten die rusten op het door Van Oossanen geleverde uitsluitend bij Van Oossanen en/of haar licentiegevers. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 van de Auteurswet.
13.2 Van Oossanen doet geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet.
13.3 In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de geleverde Producten toekomen aan licentiegevers van Van Oossanen, zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde de Producten te kunnen gebruiken. Indien Afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens Van Oossanen toe.
13.4 In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat het door Van Oossanen geleverde inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van Van Oossanen een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt Van Oossanen zo mogelijk zorg dat Afnemer het geleverde kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Van Oossanen wegens schending van IE-Rechten van een derde is uitgesloten.

Artikel 14 Garanties en vrijwaring
14.1 Afnemer garandeert dat hij de geleverde Producten alleen zal gebruiken voor eigen gebruik en deze niet zal vermenigvuldigen en/of verspreiden met een commercieel oogmerk. Afnemer garandeert voorts dat zij door Van Oossanen geleverde Producten niet zal gebruiken:
14.1.1 op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Van Oossanen of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
14.1.2 in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
14.1.3 in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.
14.2 Afnemer vrijwaart Van Oossanen tegen alle aanspraken van derden betreffende schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Afnemer.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Tenzij dwingend rechtelijk anders is bepaald is Van Oossanen jegens Afnemer slechts gehouden tot het vergoeden van enige door Afnemer geleden schade wanneer aan het bepaalde in artikel 6:81 van het Burgerlijk Wetboek is voldaan betreffende het verzuim van Van Oossanen.
15.2 Indien Van Oossanen in verband met een door haar geleverd Product gehouden is om door Afnemer geleden schade te vergoeden zal de verplichting tot het vergoeden van deze schade beperkt zijn tot het met de betreffende overeenkomst gemoeide bedrag.
15.3 Voor zover Van Oossanen om welke reden ook gehouden zou zijn om een hoger bedrag aan Afnemer te vergoeden dan in het vorige lid is omschreven, dan is de totale aansprakelijkheid van Van Oossanen, uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar voor de betreffende aanspraak heeft uitgekeerd met een maximum van tienduizend euro.
15.4 Van te vergoeden schade is uitgesloten: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verloren opdrachten van klanten, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging van het dataverkeer.

Artikel 16 Beëindiging
16.1 Afnemer kan de Overeenkomst niet opzeggen of ontbinden anders dan op grond van de hierna volgende artikelleden.
16.2 Beide Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, de onderneming van de andere Partij wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval de andere Partij niet langer in staat moet worden geacht haar verplichtingen na te komen.
16.3 Zowel Van Oossanen als Afnemer hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en het verzuim overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:81 van het Burgerlijk Wetboek is ingetreden.
16.4 Van Oossanen is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien een te leveren Product niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.
16.6 Bepalingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 17 Diversen
17.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en al het gebruik van Producten en/of Diensten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2 Geschillen tussen Van Oossanen en Afnemer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.
17.3 In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Van Oossanen zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
17.4 Van Oossanen is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
17.5 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij Van Oossanen hiermee uitdrukkelijk Schriftelijk akkoord gaat. Van Oossanen zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
17.7 Indien Van Oossanen op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

Read the general conditions in English

Artikel 1 Definities
Afnemer: Iedere partij die Offerte aanvraagt of een overeenkomst aangaat met Van Oossanen Academy Publishers welke onderneming wordt gedreven door Van Oossanen & Associates B.V. hierna: Van Oossanen;
Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Van Oossanen;
Content: Alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere materialen die door Van Oossanen uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld, met uitzondering van Software;
IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten;
Inloggegevens: De door Afnemer opgegeven gebruikersnaam, wachtwoord en adresgegevens waarmee Afnemer toegang krijgt tot de Producten;
Offerte: elke door Van Oossanen gedaan aanbod aan Afnemer;
Overeenkomst: Elke overeenkomst betreffende de levering van Producten en/of Diensten tussen Van Oossanen en Afnemer inclusief elke wijziging en aanvulling daarop;
Partijen: Van Oossanen en Afnemer;
Producten: Alle door Van Oossanen aangeboden zaken;
Schriftelijk: Berichtgeving op papier alsmede per e-mail;
Van Oossanen: Van Oossanen Academy Publishers, een onderneming gedreven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Oossanen & Associates B.V. ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0908 4438.
Webshop: Een webwinkel van Van Oossanen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, elke Overeenkomst en elke door Van Oossanen uitgebrachte Offerte. De toepasselijkheid van de door Afnemer gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden wijst Van Oossanen van de hand.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst betreffende een door Afnemer via de Webshop geplaatste bestelling komt tot stand op het moment dat deze bestelling schriftelijk door van Oossanen aan Afnemer is bevestigd. De omvang van de overeenkomst is behoudens tegenbewijs overeenkomstig de hiervoor bedoelde bevestiging.
3.2 Een aanbod via de Webshop is enkel geldig op het moment dat het Aanbod in de webshop werd getoond. Indien Afnemer een opdracht verstrekt via de Webshop gelden daarvoor de prijzen zoals die op het moment van bestellen op de Webshop werden vermeld. Van Oossanen kan op elk moment de aangeboden producten en de bijbehorende prijzen in de Webshop wijzigen.
3.3 Wijzigingen van een Overeenkomst kunnen alleen Schriftelijk worden overeengekomen. Van Oossanen is te allen tijde gerechtigd om de omvang van de overeengekomen levering te wijzigen indien de te leveren Producten naar haar oordeel niet tijdig leverbaar zijn. Indien naar mening van Van Oossanen sprake is van een substantiële wijziging, zal zij Afnemer over die wijziging vooraf informeren. Indien de wijziging naar mening van Van Oossanen daartoe aanleiding geeft, zal Van Oossanen met Afnemer overleggen over een eventuele verlaging van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 4 Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 Tenzij expliciet anders is vermeld zijn alle door Van Oossanen gehanteerde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief administratie-, installatie-, transport- en verzendkosten.
4.2 Verzendkosten worden automatisch berekend op basis van het afleveradres.
4.3 Betaling dient te geschieden op het moment waarop de bestelling via de Webshop wordt geplaatst conform de instructies zoals weergeven op de betreffende website van de Webshop.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en risico
6.1 De eigendom van geleverde Producten gaat niet eerder over op Afnemer dan nadat deze al zijn verplichtingen jegens Van Oossanen is nagekomen.
6.2 Het risico van verlies of beschadiging van Producten gaat over op Afnemer op het moment van levering.

Artikel 8 Leveringstermijnen
8.1 De door Van Oossanen genoemde of overeengekomen (lever-)tijden zijn indicatieve levertijden. Dit zijn geen fatale termijnen.

Artikel 9 Klachten en retourzendingen
9.1 Afnemer dient eventuele tekortkomingen binnen veertien dagen na ontvangst van de levering schriftelijk te melden aan Van Oossanen. Indien Afnemer niet binnen deze termijn reclameert wordt het gebrek behoudens tegenbewijs geacht te zijn ontstaan na levering.
9.2 Afnemer kan binnen veertien dagen na levering de gekochte Producten retourneren aan Van Oossanen. In het geval Afnemer handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt dit retourrecht slechts in geval het Product niet door Afnemer was besteld of Afnemer het Product met fysieke beschadiging heeft ontvangen. Van Oossanen zal het volledige verkoopbedrag binnen dertig dagen na ontvangst van het geretourneerde Product aan Afnemer terugbetalen.

Artikel 12 Persoonsgegevens
12.1 Voor zover van Oossanen persoonsgegevens verwerkt zoals bedoeld in de Wet Bescherming persoonsgegevens zal zij deze persoonsgegevens verwerken conform het Privacy Statement van Van Oossanen en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen blijven alle IE-rechten die rusten op het door Van Oossanen geleverde uitsluitend bij Van Oossanen en/of haar licentiegevers. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 van de Auteurswet.
13.2 Van Oossanen doet geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet.
13.3 In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de geleverde Producten toekomen aan licentiegevers van Van Oossanen, zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde de Producten te kunnen gebruiken. Indien Afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens Van Oossanen toe.
13.4 In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat het door Van Oossanen geleverde inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van Van Oossanen een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt Van Oossanen zo mogelijk zorg dat Afnemer het geleverde kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Van Oossanen wegens schending van IE-Rechten van een derde is uitgesloten.

Artikel 14 Garanties en vrijwaring
14.1 Afnemer garandeert dat hij de geleverde Producten alleen zal gebruiken voor eigen gebruik en deze niet zal vermenigvuldigen en/of verspreiden met een commercieel oogmerk. Afnemer garandeert voorts dat zij door Van Oossanen geleverde Producten niet zal gebruiken:
14.1.1 op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Van Oossanen of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
14.1.2 in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
14.1.3 in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.
14.2 Afnemer vrijwaart Van Oossanen tegen alle aanspraken van derden betreffende schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Afnemer.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Tenzij dwingend rechtelijk anders is bepaald is Van Oossanen jegens Afnemer slechts gehouden tot het vergoeden van enige door Afnemer geleden schade wanneer aan het bepaalde in artikel 6:81 van het Burgerlijk Wetboek is voldaan betreffende het verzuim van Van Oossanen.
15.2 Indien Van Oossanen in verband met een door haar geleverd Product gehouden is om door Afnemer geleden schade te vergoeden zal de verplichting tot het vergoeden van deze schade beperkt zijn tot het met de betreffende overeenkomst gemoeide bedrag.
15.3 Voor zover Van Oossanen om welke reden ook gehouden zou zijn om een hoger bedrag aan Afnemer te vergoeden dan in het vorige lid is omschreven, dan is de totale aansprakelijkheid van Van Oossanen, uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar voor de betreffende aanspraak heeft uitgekeerd met een maximum van tienduizend euro.
15.4 Van te vergoeden schade is uitgesloten: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verloren opdrachten van klanten, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging van het dataverkeer.

Artikel 16 Beëindiging
16.1 Afnemer kan de Overeenkomst niet opzeggen of ontbinden anders dan op grond van de hierna volgende artikelleden.
16.2 Beide Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, de onderneming van de andere Partij wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval de andere Partij niet langer in staat moet worden geacht haar verplichtingen na te komen.
16.3 Zowel Van Oossanen als Afnemer hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en het verzuim overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:81 van het Burgerlijk Wetboek is ingetreden.
16.4 Van Oossanen is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien een te leveren Product niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.
16.6 Bepalingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 17 Diversen
17.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en al het gebruik van Producten en/of Diensten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2 Geschillen tussen Van Oossanen en Afnemer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.
17.3 In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Van Oossanen zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
17.4 Van Oossanen is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
17.5 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij Van Oossanen hiermee uitdrukkelijk Schriftelijk akkoord gaat. Van Oossanen zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
17.7 Indien Van Oossanen op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

Read the general conditions in English

Artikel 1 Definities
Afnemer: Iedere partij die Offerte aanvraagt of een overeenkomst aangaat met Van Oossanen Academy Publishers welke onderneming wordt gedreven door Van Oossanen & Associates B.V. hierna: Van Oossanen;
Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Van Oossanen;
Content: Alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere materialen die door Van Oossanen uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld, met uitzondering van Software;
IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten;
Inloggegevens: De door Afnemer opgegeven gebruikersnaam, wachtwoord en adresgegevens waarmee Afnemer toegang krijgt tot de Producten;
Offerte: elke door Van Oossanen gedaan aanbod aan Afnemer;
Overeenkomst: Elke overeenkomst betreffende de levering van Producten en/of Diensten tussen Van Oossanen en Afnemer inclusief elke wijziging en aanvulling daarop;
Partijen: Van Oossanen en Afnemer;
Producten: Alle door Van Oossanen aangeboden zaken;
Schriftelijk: Berichtgeving op papier alsmede per e-mail;
Van Oossanen: Van Oossanen Academy Publishers, een onderneming gedreven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Oossanen & Associates B.V. ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0908 4438.
Webshop: Een webwinkel van Van Oossanen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, elke Overeenkomst en elke door Van Oossanen uitgebrachte Offerte. De toepasselijkheid van de door Afnemer gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden wijst Van Oossanen van de hand.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst betreffende een door Afnemer via de Webshop geplaatste bestelling komt tot stand op het moment dat deze bestelling schriftelijk door van Oossanen aan Afnemer is bevestigd. De omvang van de overeenkomst is behoudens tegenbewijs overeenkomstig de hiervoor bedoelde bevestiging.
3.2 Een aanbod via de Webshop is enkel geldig op het moment dat het Aanbod in de webshop werd getoond. Indien Afnemer een opdracht verstrekt via de Webshop gelden daarvoor de prijzen zoals die op het moment van bestellen op de Webshop werden vermeld. Van Oossanen kan op elk moment de aangeboden producten en de bijbehorende prijzen in de Webshop wijzigen.
3.3 Wijzigingen van een Overeenkomst kunnen alleen Schriftelijk worden overeengekomen. Van Oossanen is te allen tijde gerechtigd om de omvang van de overeengekomen levering te wijzigen indien de te leveren Producten naar haar oordeel niet tijdig leverbaar zijn. Indien naar mening van Van Oossanen sprake is van een substantiële wijziging, zal zij Afnemer over die wijziging vooraf informeren. Indien de wijziging naar mening van Van Oossanen daartoe aanleiding geeft, zal Van Oossanen met Afnemer overleggen over een eventuele verlaging van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 4 Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 Tenzij expliciet anders is vermeld zijn alle door Van Oossanen gehanteerde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief administratie-, installatie-, transport- en verzendkosten.
4.2 Verzendkosten worden automatisch berekend op basis van het afleveradres.
4.3 Betaling dient te geschieden op het moment waarop de bestelling via de Webshop wordt geplaatst conform de instructies zoals weergeven op de betreffende website van de Webshop.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en risico
6.1 De eigendom van geleverde Producten gaat niet eerder over op Afnemer dan nadat deze al zijn verplichtingen jegens Van Oossanen is nagekomen.
6.2 Het risico van verlies of beschadiging van Producten gaat over op Afnemer op het moment van levering.

Artikel 8 Leveringstermijnen
8.1 De door Van Oossanen genoemde of overeengekomen (lever-)tijden zijn indicatieve levertijden. Dit zijn geen fatale termijnen.

Artikel 9 Klachten en retourzendingen
9.1 Afnemer dient eventuele tekortkomingen binnen veertien dagen na ontvangst van de levering schriftelijk te melden aan Van Oossanen. Indien Afnemer niet binnen deze termijn reclameert wordt het gebrek behoudens tegenbewijs geacht te zijn ontstaan na levering.
9.2 Afnemer kan binnen veertien dagen na levering de gekochte Producten retourneren aan Van Oossanen. In het geval Afnemer handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt dit retourrecht slechts in geval het Product niet door Afnemer was besteld of Afnemer het Product met fysieke beschadiging heeft ontvangen. Van Oossanen zal het volledige verkoopbedrag binnen dertig dagen na ontvangst van het geretourneerde Product aan Afnemer terugbetalen.

Artikel 12 Persoonsgegevens
12.1 Voor zover van Oossanen persoonsgegevens verwerkt zoals bedoeld in de Wet Bescherming persoonsgegevens zal zij deze persoonsgegevens verwerken conform het Privacy Statement van Van Oossanen en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen blijven alle IE-rechten die rusten op het door Van Oossanen geleverde uitsluitend bij Van Oossanen en/of haar licentiegevers. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 van de Auteurswet.
13.2 Van Oossanen doet geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet.
13.3 In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de geleverde Producten toekomen aan licentiegevers van Van Oossanen, zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde de Producten te kunnen gebruiken. Indien Afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens Van Oossanen toe.
13.4 In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat het door Van Oossanen geleverde inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van Van Oossanen een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt Van Oossanen zo mogelijk zorg dat Afnemer het geleverde kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Van Oossanen wegens schending van IE-Rechten van een derde is uitgesloten.

Artikel 14 Garanties en vrijwaring
14.1 Afnemer garandeert dat hij de geleverde Producten alleen zal gebruiken voor eigen gebruik en deze niet zal vermenigvuldigen en/of verspreiden met een commercieel oogmerk. Afnemer garandeert voorts dat zij door Van Oossanen geleverde Producten niet zal gebruiken:
14.1.1 op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Van Oossanen of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
14.1.2 in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
14.1.3 in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.
14.2 Afnemer vrijwaart Van Oossanen tegen alle aanspraken van derden betreffende schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Afnemer.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Tenzij dwingend rechtelijk anders is bepaald is Van Oossanen jegens Afnemer slechts gehouden tot het vergoeden van enige door Afnemer geleden schade wanneer aan het bepaalde in artikel 6:81 van het Burgerlijk Wetboek is voldaan betreffende het verzuim van Van Oossanen.
15.2 Indien Van Oossanen in verband met een door haar geleverd Product gehouden is om door Afnemer geleden schade te vergoeden zal de verplichting tot het vergoeden van deze schade beperkt zijn tot het met de betreffende overeenkomst gemoeide bedrag.
15.3 Voor zover Van Oossanen om welke reden ook gehouden zou zijn om een hoger bedrag aan Afnemer te vergoeden dan in het vorige lid is omschreven, dan is de totale aansprakelijkheid van Van Oossanen, uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar voor de betreffende aanspraak heeft uitgekeerd met een maximum van tienduizend euro.
15.4 Van te vergoeden schade is uitgesloten: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verloren opdrachten van klanten, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging van het dataverkeer.

Artikel 16 Beëindiging
16.1 Afnemer kan de Overeenkomst niet opzeggen of ontbinden anders dan op grond van de hierna volgende artikelleden.
16.2 Beide Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, de onderneming van de andere Partij wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval de andere Partij niet langer in staat moet worden geacht haar verplichtingen na te komen.
16.3 Zowel Van Oossanen als Afnemer hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en het verzuim overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:81 van het Burgerlijk Wetboek is ingetreden.
16.4 Van Oossanen is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien een te leveren Product niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.
16.6 Bepalingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 17 Diversen
17.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en al het gebruik van Producten en/of Diensten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2 Geschillen tussen Van Oossanen en Afnemer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.
17.3 In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Van Oossanen zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
17.4 Van Oossanen is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
17.5 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij Van Oossanen hiermee uitdrukkelijk Schriftelijk akkoord gaat. Van Oossanen zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
17.7 Indien Van Oossanen op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.